Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Elke vier jaar vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats. De nu zittende gemeenteraadsleden van Lingewaard zijn gekozen op 26 maart 2022. De gemeenteraad telt in Lingewaard 29 leden, verdeeld over de volgende 9 fracties. Daarbij is aangegeven hoeveel stemmen de partij bij de laatste verkiezingen heeft behaald en uit hoeveel raadsleden de fractie bestaat:
Lokaal Belang Lingewaard 5
VVD 5
GroenLinks 4
Lingewaard.NU 3
B06 3
CDA 3
SP 2
D66 2
PvdA 2


Informatie over de afzonderlijke gemeenteraadsleden vindt u onder het tabblad 'Wie is wie'.

De gemeenteraad heeft 3 hoofdtaken:

 1. Volksvertegenwoordiging
  De raad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente. Om dit goed te kunnen doen onderhouden de raadsleden contact met bewoners, bedrijven en instellingen. Ook worden bewoners actief uitgenodigd om hun stem of mening te laten horen en zelf met nieuwe ideeën te komen. Op deze manier kunnen de raadsleden alle belangen goed tegen elkaar afwegen bij het nemen van besluiten.
 2. Kaderstelling
  De gemeenteraad bepaalt de de belangrijkste punten (kaders) van het gemeentelijk beleid. De raad neemt tijdens de raadsvergaderingen besluiten over allerlei onderwerpen die voor de inwoners van de gemeente van belang zijn. Plannen kunnen alleen doorgaan als een meerderheid van de raad het ermee eens is. Ook stelt de raad de gemeentebegroting vast. De meeste plannen worden voorbereid door het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast hebben raadsleden het recht van initiatief. Dit betekent dat ieder raadslid zelf voorstellen mag indienen, waar de raad dan over kan stemmen.
 3. Controle
  De gemeenteraad controleert of burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoeren en hun dagelijkse bestuurstaken goed vervullen.

Het te voeren beleid wordt aan het begin van een nieuwe raadsperiode vastgelegd in een coalitie- of raadsprogramma. Voor Lingewaard is dat het coalitieakkoord Lingewaard 2022-2026: Samen kunnen we veel aan. In dit programma staat een opsomming van activiteiten en taken die de coalitiepartijen (VVD, LBL, CDA en PvdA) in deze raadsperiode willen laten uitvoeren. Het coalitieakkoord vindt u door op de volgende link te klikken:

Meer over de politieke partijen en de huidige raadsperiode vindt u na het aanklikken van onderstaande link:

De agendacommissie heeft als taak:

 • het voorbereiden en opstellen van agenda’s voor de Inforonde, de PA en de raadsvergadering;
 • te bepalen hoe de voorstellen aan de raad worden behandeld. De commissie bereidt dit voor met het college en de ambtelijke organisatie. Zij kan bijvoorbeeld ambtenaren of collegeleden uitnodigen om mee te denken over de manier van behandeling. Ook houdt zij hierbij rekening met de meningen van raadsleden en raadsfracties.
 • het zorgdragen voor een actuele Lange Termijn Agenda (LTA). De LTA is de basis voor de agenda van de raad. De onderwerpen voor de LTA worden aangeleverd door het college en de ambtelijke organisatie.
 • het bewaken van de kwaliteit van de stukken en de tijdige ontvangst daarvan.

De agendacommissie bestaat uit de voorzitters van de raad en de PA, de plaatsvervangend voorzitter van de raad en de griffier. De samenstelling van de commissie ziet er als volgt uit:
voorzitter : mw. B.H.L. Raes (plaatsvervangend voorzitter van de raad)
leden :
dhr. T. Aaldering (raadslid, 2e plaatsvervanger voorzitter van de raad)
mw. L.G. Duiven (raadslid)
dhr. J.H.L.  Klaassen (raadslid)
dhr. T. Janssen (raadslid)
dhr. L.L. Dekkers (raadslid)
mw. dr. P.T.A.M. Kalfs (voorzitter van de raad)
secretaris : dhr. P.J. Peters (raadsgriffier)

De deelnemers aan de Inforonde zijn raadsleden of burgerleden. Die burgerleden zijn op voordracht van de fracties door de raad benoemd. Het voorzitterschap van de Inforonde wordt uitgevoerd door een door de raad uit zijn midden benoemde voorzitter.
De Inforonde begint met een tafeltjesmarkt van een half uur. Tijdens die markt kunnen over eenvoudige onderwerpen vaktechnische of politiek-bestuurlijke vragen worden gesteld.
Daarna vindt een plenaire behandeling plaats van onderwerpen die 'meer om het lijf' hebben of waarvoor zich insprekers hebben gemeld. Insprekers komen bij de behandeling van een onderwerp als eerste aan bod. Daarna wordt het onderwerp meestal uitgelegd in een presentatie met aansluitend de mogelijkheid om vragen te stellen. Dat kunnen, net als bij de tafeltjesmarkt, vaktechnische of politiek-bestuurlijke vragen zijn.

De deelnemers aan de PA zijn net als bij de Inforonde raadsleden of burgerleden. Die burgerleden zijn op voordracht van de fracties door de raad benoemd. Ook hier wordt, net als bij de Inforonde, het voorzitterschap uitgevoerd door een door de raad uit zijn midden benoemde voorzitter.
In deze bijeenkomst vindt de oordeelsvorming plaats. De fracties bespreken de voors en tegens van een voorstel en discussiëren hierover met elkaar. Ook proberen zij een alvast een politieke meerderheid te vinden voor:

 • het voorstel;
 • een in de raadsvergadering in te dienen amendement (om iets in het te nemen besluit te veranderen)
 • een in de raadsvergadering in te dienen motie (een verzoek aan het college om iets te doen).
  De amendementen en moties worden definitief ingediend tijdens de raadsvergadering.
  Aan het eind van de behandeling van een onderwerp in de PA wordt vastgesteld of het voorstel ter besluitvorming aan de raad kan worden voorgelegd. Daarnaast wordt gekeken of dat dit een hamerstuk of bespreekstuk zal zijn.

Een week na de PA vindt de raadsvergadering plaats. Na een aantal vaste agendapunten (zoals vragenronde en lijst van ingekomen stukken) komen eerst de hamerstukken aan de orde. Daarover wordt niet meer gediscussieerd, maar direct gestemd.
Als het voorstel als bespreekstuk naar de raad is gegaan, vindt er nog verder discussie over plaats. De voorzitter ziet erop toe dat die discussie geen herhaling wordt van de behandeling in de PA. Direct daarna wordt over zo’n bespreekstuk een besluit genomen.
In een stemverklaring kunnen de fracties, indien gewenst, nog laten weten waarom zij voor of tegen stemmen. Ook worden mogelijke amendementen of moties in stemming gebracht.
Het genomen raadsbesluit kan vervolgens onder verantwoordelijkheid van het college worden uitgevoerd. Ook op de eventuele aangenomen moties kan nu verdere actie worden ondernomen door het college.

De vergader- of raadsstukken voor de vergaderingen van raad, Politieke Avond, Inforonde, Raadsoriëntatieavond, etc. vindt u onder 'Dashboard'. U kunt verder zoeken met behulp van 'Kalender'. Zoek de vergadering die wilt bekijken. 
De agenda's voor de vergaderingen worden meestal 10 dagen voor de vergaderdatum op de kalender geplaatst. 


De vergadering kunt u via een livestream volgen (tenzij anders vermeld): https://channel.royalcast.com/lingewaard


U kunt de vergadering ook achteraf bekijken (kijk dan bij de desbetreffende vergadering). Ook wordt naderhand de vergadering van ondertiteling voorzien.

Onderwerpen die worden voorgelegd aan de gemeenteraad, worden over het algemeen behandeld in drie stappen. Die drie stappen worden ook wel aangeduid als het BOB-model:
• beeldvorming: het doel van deze stap is zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Is het voorstel duidelijk? Klopt de informatie die de raad al heeft? Is er nog meer informatie nodig om een duidelijk beeld te krijgen? Die informatie kan zowel vaktechnisch als politiek-bestuurlijk zijn. De beeldvorming vindt plaats in de Inforonde.
• oordeelsvorming: voorafgaand aan deze tweede stap hebben de fracties uit de raad eigen overleg gehad. Daarin hebben zij het standpunt van hun fractie over de geagendeerde onderwerpen bepaald. Soms vindt daarover ook overleg met andere fracties plaats. Dit om een zo breed mogelijke steun voor een onderwerp te krijgen. De oordeelsvorming is vooral gericht op de uitwisseling van (politieke) opvattingen.
• besluitvorming: de laatste stap is het nemen van besluiten in de raad. Over sommige punten hoeft niet meer gesproken te worden omdat de standpunten duidelijk zijn. Deze worden als hamerstuk door de raad behandeld. De voorstellen waarover de raad nog wil discussiëren noemen we de bespreekstukken. Regelmatig worden hierbij wijzigingsvoorstellen (amendementen) of vragen aan het college (moties) ingediend.

Tijdens de Politieke Avond (PA) kunt u gebruik te maken van de mogelijkheid om in te spreken. Het gaat daarbij in ieder geval om spreekrecht over onderwerpen die niet op de agenda staan. Elke inspreker krijgt in principe maximaal 3 minuten om zijn of haar onderwerp aan de PA voor te leggen. De raads- en PA-leden kunnen de inspreker daarna nog vragen stellen. Afhankelijk van het onderwerp zal de agendacommissie van de raad bepalen of, en zo ja wanneer, zo’n onderwerp verder wordt opgepakt.


Over onderwerpen die wél op de agenda voor de Politieke Avond staan, kunt u bij het betreffende agendapunt uw standpunt naar voren brengen. Ook daarvoor krijgt u maximaal 3 minuten spreektijd. Op deze mogelijkheid om in te spreken geldt één uitzondering: als het onderwerp ook op de agenda van de Inforonde staat, moet dáár worden ingesproken. Immers, vaak gaat het om informatie die de raad kan gebruiken bij het bepalen van zijn standpunt. Het is van belang dat het inspreken vroeg in de vergadercyclus gebeurt; bij de eerste stap dus (de beeldvorming). De fracties uit de raad nemen die inspraak dan mee bij het bepalen van hun standpunten over de verschillende raadsvoorstellen. Over het algemeen zal het inspreken op een later moment in de vergadercyclus minder effect hebben. Dit omdat de raadsfracties hun standpunten dan al hebben bepaald.


Om gebruik te maken van de mogelijkheid om in te spreken, moet u zich voor 12.00 uur op de dag vóór de vergadering aanmelden. Dit kan per telefoon, 026 - 326 04 61 of e-mail: raadsgriffie@lingewaard.nl.
Wilt u niet inspreken maar tóch uw mening doorgeven, dan kan dat ook via de e-mail. Doe dat dan zo snel als mogelijk, doch liefst ruim vóór de Politieke Avond plaatsvindt!

Communicatie is een belangrijk middel voor de raad om te weten te komen, wat er onder de inwoners van de gemeente leeft. En, communicatie is tweerichtingsverkeer. Dat betekent dat de raad open staat voor goede (nieuwe) ideeën en serieus naar andere vragen van inwoners luistert en kijkt.


Wilt u een idee, voorstel, mening of vraag aan de raad voorleggen, dan kan dat op verschillende manieren:
– met een mail via raadsgriffie@lingewaard.nl
– met een brief aan de gemeenteraad, t.a.v. de raadsgriffie, Postbus 15, 6680 AA Bemmel
– door in te spreken tijdens de Politieke Avond of Inforonde (zie de vraag: Hoe is het spreekrecht van burgers geregeld)
– door het contact zoeken met één of meer fracties uit de gemeenteraad van Lingewaard


Daarnaast is het mogelijk om als burger zélf een voorstel te doen aan de gemeenteraad. De spelregels voor het indienen van een inwonerinitiatiefvoorstel of een agenderingsvoorstel, staan in de Verordening inwonerinitiatief en inwoneragendering Lingewaard 2019.


Als u vragen hebt over hoe dit voorleggen aan de raad in zijn werk gaat, dan kunt u meer lezen in de folder "In contact met de gemeenteraad". Deze vindt u hier: https://www.lingewaard.nl/gemeenteraad


Of neem contact op met de raadsgriffie: Telefoon 026 - 3260461 of stuur een mail naar raadsgriffie@lingewaard.nl. Zij helpen u graag verder op weg.

Inwoners moeten de kans krijgen om voorstellen aan te dragen ter bespreking door de gemeenteraad. Een initiatiefvoorstel van D66 en GroenLinks hierover, is op 27 juni 2019 door de gemeenteraad aangenomen. De spelregels voor het indienen van een initiatiefvoorstel staan in de Verordening op het Inwonerinitiatief en Inwoneragendering Gemeente Lingewaard 2019.


De bedoeling van deze regeling is iedereen in Lingewaard vanaf 12 jaar mee kan doen met de politiek door onderwerpen, op en aantal uitzonderingen na, te agenderen die ze belangrijk vinden. Dat kan door zélf een voorstel te maken (een voorstel inwonerinitiatief) of door het gemotiveerd aandragen van een onderwerp voor de agenda van de gemeenteraad (voorstel inwoneragendering).


Hoe werk het
• Het onderwerp of initiatiefvoorstel dat u indient, ondersteund door ten minste 50 anderen, komt op de raadsagenda te staan.
• U wordt uitgenodigd bij de raadsvergadering aanwezig te zijn, waarin het onderwerp of initiatief besproken wordt.
• U wordt na de vergadering ingelicht over de vervolgstappen voor de uitwerking van het initiatief.
U kunt geen burgerinitiatief indienen over:
• onderwerpen die niet vallen onder de bevoegdheid van de raad
• bezwaar tegen een gemeentelijk besluit
• gemeentelijk beleid
• klachten
• onderwerpen waarover de gemeenteraad in de afgelopen 2 jaar al eerder een besluit heeft genomen
• individuele kwesties


Formaliteiten
Aan welke formaliteiten een in te dienen voorstel moet voldoen leest u in de eerdergenoemde verordening, maar ook in de aanvraagformulieren. Zie hiervoor de onderstaande link. U kunt een voorstel indienen via email bij raadsgriffie@lingewaard.nl


Vragen?
Mocht u nog vragen hebben over het (indienen van een) voorstel voor inwonerinitiatief of inwonersagendering, neem dan gerust contact op met de raadsgriffie van de gemeente Lingewaard, via e-mail: raadsgriffie@lingewaard.nl of telefoon: 026 - 3260461.

De gemeenteraad heeft onder meer als taak om via de begroting het beleid te bepalen. Via de jaarstukken wordt de uitvoering daarvan gecontroleerd. De raad maakt keuzes en geeft het college de opdracht en de financiële mogelijkheden om het beleid uit te voeren.
De auditcommissie adviseert de raad daarover. Ook houdt de commissie de vinger aan de pols waar het de financiële jaarcyclus betreft. De auditcommissie is namens de gemeenteraad ook het aanspreekpunt voor de accountant. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van fracties in de raad. Daarnaast heeft de commissie nog een aantal adviseurs:

 • de portefeuillehouder financiën;
 • de voorzitter van de rekenkamercommissie;
 • de accountant; en
 • vertegenwoordigers uit de ambtelijke organisatie.

De samenstelling van de commissie is als volgt:
voorzitter : drs. P.A.T.W. Hegeman (raadslid)
leden :
De heer P.A.T.W. Hegeman (B06)
Mevrouw B.H.L. Raes (CDA)
De heer L.L. Dekkers (D66)
Mevrouw C.C.N. Crijns (GL)
De heer B. Geveling (LBL)
De heer G.H. Rasing (L.NU)
De heer J. Kloek (PvdA)
Mevrouw C.B.P. Claassen (SP)
De heer S. Braam (VVD)


Plaatsvervangende leden zijn:
De heer G. Niels (D66)
De heer W.T.M. Borgers (CDA)
Mevrouw J.C.E.M. Nas (GroenLinks)


De basis voor deze commissie staat in de Verordening financiële auditcommissie Lingewaard 2022. Deze is te downloaden via de link hieronder.

Deze commissie is ingesteld door de gemeenteraad, om zijn positie op het gebied van het Sociaal Domein te versterken. De commissie houdt de vinger aan de pols bij de ontwikkelingen en het maken van beleid op dit terrein. Daarover adviseert zij de raad gevraagd of ongevraagd.
De commissie geeft hieraan o.a. invulling door:
a. het beoordelen van de uitwerking van beleid en beleidsvoornemens op het gebied van het
sociaal domein;
b. het controleren en bewaken van de gevolgen van het beleid op het gebied van de Wet maatschappelijke
ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet en gemeentelijke taken op het gebied van het Sociaal Domein;
c. het toezien op de inzet van financiële middelen uit de begrotingsbudgetten voor het Sociaal Domein.


De samenstelling van de commissie is als volgt:
voorzitter : n.n.b. (raadslid)
leden :
De heer E.J. Tiggers (B06)
De heer A. Mettrop (CDA)
Mevrouw C.M. Dolmans Klumper (D66)
Mevrouw I. Sloot (GL)
Mevrouw C.H. van Ditshuizen (LBL)
Mevrouw M.J.A. van Aalten-Janssen (L.NU)
Mevrouw S.G.M. Swart (PvdA)
Mevrouw C.B.P. Claassen (SP)
Mevrouw P. Lentjes (VVD)


Plaatsvervangende leden
De heer H. Minkhorst (LBL)
De heer P. Houtsma (L.NU)
De heer B. Brom (D66)
De heer O.B.W. de Koning (GL)
secretaris : dhr. P.J. Peters (raadsgriffier)


De basis voor deze commissie staat in de Verordening op de Auditcommissie sociaal domein gemeente Lingewaard. Deze is te downloaden via de link hieronder.

De Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan, ingesteld door de gemeenteraad. De rekenkamer is ingesteld om met haar onderzoek een bijdrage te leveren aan een goed functionerende gemeente. Door de onderzoeksrapporten die de rekenkamer uitbrengt, wil men voor de raad en de inwoners zichtbaar maken wat er terechtkomt van het door de raad vastgestelde beleid. De rekenkamer richt haar onderzoek vooral op de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het beleid van de gemeente.
De rekenkamer kan de raad zowel gevraagd en ongevraagd adviseren en bepaalt zelf wat zij onderzoekt. Maar de rekenkamer houdt ook rekening met wensen vanuit de raad.
En ook inwoners kunnen onderwerpen aandragen voor onderzoek. Daarvoor gelden natuurlijk wel een paar spelregels. Het onderwerp moet breder zijn dan een individuele klacht, dus belangrijk zijn voor een grotere groep inwoners van de gemeente Lingewaard. Ook moet het gaan om activiteiten of diensten, waaraan de gemeente zelf wat kan veranderen. De rekenkamer kan alleen niet alles onderzoeken; haar capaciteit is beperkt.
Hebt u ideeën of suggesties voor nieuwe onderzoeken? Geef dit dan door aan de secretaris van de rekenkamer Astrid Boin, email: A.Boin@lingewaard.nl


De samenstelling van de rekenkamer is als volgt:
externe voorzitter: dhr. drs. J.H. van Oort
secretaris/onderzoeker: mw. A. Boin
leden:
dhr. H.M.P. Groenen
mw. L. Hegeman
dhr. J.H.H. Jeurissen
dhr. H. Klein-Middelink
dhr. R. Duifhuizen
mw. T. EversVia onderstaande link kunt u zien welke onderzoeksrapporten de rekenkamer heeft uitgebracht. Ook de Verordening rekenkamer Lingewaard 2018 kunt u op deze pagina downloaden.

Om het raadswerk wat te vergemakkelijken, heeft de raadsgriffie voor raads- en PA-leden de nodige informatie en instrumenten beschikbaar. Het gaat hierbij om de volgende zaken:
• Formats raadsinstrumenten (in Word-formaat)
• Verordeningen en regelingen
• Interessante links


De betreffende informatie vindt u na het aanklikken van onderstaande link.