Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Eens per week op donderdag brengt de griffie alle informatie uit de afgelopen week ter kennis van de raadsleden. Dat gebeurt door middel van een openbare nieuwsbrief: de Griffie-info. Daarin staan alle wetenswaardigheden die voor de raadsleden van belang kunnen zijn voor hun raadswerk.

Alle informatie voor de raad wordt door de griffie verzameld en wordt eens per week op donderdag ter kennis gebracht van de raadsleden. Die informatie is meestal openbaar en is dus ook terug te vinden in het openbare raadsinformatiesysteem. Het gaat dan o.a. om officiële brieven van (overheids)instanties, brieven van inwoners, nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Ook de bijgewerkte activiteitenagenda van de raad is daarin opgenomen.

Het college van burgemeester en wethouders stuurt regelmatig informatienota's naar de gemeenteraad. Daarin wordt de gemeenteraad geïnformeerd over onderwerpen die het college (c.q. het ambtelijk apparaat) in uitvoering heeft. Het gaat dan b.v. om een tussentijdse stand van zaken of actuele ontwikkelingen ten aanzien van zo'n onderwerp.

De Lange Termijn Agenda (LTA) is een dynamisch overzichtsdocument. Dit document wordt periodiek geactualiseerd en bijgewerkt. Wijzigingen worden gearceerd.
De agenda kan wijzigen doordat procedures soms sneller kunnen worden afgerond b.v. omdat er geen bezwaren zijn. Aan de andere kant kan het ook tegen zitten en zorgen onvoorziene zaken er soms voor, dat procedures aanzienlijk worden vertraagd. Hierdoor kan deze agenda in de tijd wijzigen.

Een motie is politieke uitspraak of verzoek van de gemeenteraad. Dit kan gericht zijn aan het college of aan leden van het college. Het college wordt met een motie verzocht om te handelen in opdracht van de raad.

In artikel 18 van het Reglement van Orde van de raad staat dat raadsleden schriftelijke vragen kunnen stellen aan het college van burgemeester en wethouders over alle onderwerpen die de gemeente aangaan. Het gaat hierbij om vragen met een duidelijk politiek karakter.
Het college heeft maximaal dertig dagen de tijd om vragen schriftelijk te beantwoorden. Als om mondelingen beantwoording is gevraagd gebeurt dat in de eerstvolgende raadsvergadering.